Psychic Moves | Pokemon GO Psychic Move | DPS • EPS • CD • STAB